Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD KARTARENA Litomyšl,  motokárový okruh, platný od 2.9.2013

  1. Definice: Areálem je sportovní areál KARTARÉNA Litomyšl, zahrnující všechny nemovitosti, jiné věci a jejich příslušenství, které se v něm nacházejí. Jezdcem je každá osoba, která má v úmyslu jezdit motokárou po motokárové dráze areálu. Návštěvníkem je každá osoba vstupující nebo vjíždějící do areálu, včetně jezdce. Provozovatelem sportovního areálu KARTARÉNA Litomyšl je obchodní společnost KARTARÉNA Litomyšl s.r.o., IČO: 274 92 281, DIČ: CZ27492281,sídlem Moravská 1200, Litomyšl 570 01, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22236. Vozidlem je motokára, motocykl nebo jiné motorové vozidlo pohybující se v areálu.
  2. Vstup do areálu: Areál je otevřen celoročně, na základě otevírací doby. Provozovatel upozorňuje návštěvníka na hrozící nebezpečí vzniku škody nebo jiné újmy. Návštěvník vstupuje do areálu z vlastní svobodné vůle a s vědomím všech možných rizik, které z toho pro něj vyplývají. Návštěvník vstupem do areálu souhlasí s tímto provozním řádem, prohlašuje, že se s ním před vstupem obeznámil a zavazuje se jej dodržovat a řídit se pokyny provozovatele a jím pověřených osob. Nezletilým je vstup do areálu dovolen pouze v doprovodu odpovědné zletilé osoby. Návštěvník, který svým chováním ohrožuje bezpečnost svoji nebo ostatních návštěvníků nebo hrubým způsobem ruší klid nebo ustanovení tohoto řádu, může být z areálu provozovatelem vykázán.
  3. Povinnosti návštěvníka: Návštěvník parkuje na vyhrazených parkovacích místech podél vjezdu do areálu. Mimo vyhrazených parkovacích míst se parkování zakazuje. Parkoviště v areálu není hlídané a provozovatel areálu neručí za předměty, odložené v zaparkovaných vozidlech. Návštěvník je povinen se chovat tak, aby tím nezpůsobil újmu jiné osobě. Zejména je zakázáno jednání nebo opomenutí, které ohrožuje bezpečnost.
  4. Mimo provozní doby areálu je zakázáno jezdit v areálu na vozidle, ladit motory na vozidle nebo jinak využívat areál bez vysloveného souhlasu provozovatele areálu.
  5. Návštěvník není oprávněn: Poškozovat nebo jakýmkoliv způsobem zasahovat do věcí, které tvoří součást areálu, a to zejména vrtat otvory do asfaltu nebo jiného materiálu zpevňující povrch pozemní komunikace nebo jiné plochy. Kouřit ve vnitřních prostorách dráhy a těsné blízkosti motokár nebo jiných vozidel určených k jízdě po motokárové dráze. Pohybovat se mimo míst vyhrazených pro návštěvníky, a to zejména v prostoru závodního okruhu motokárové dráhy. Znečišťovat areál odhazováním odpadků, psími výkaly nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Na místech, kde je zakázáno kouřit, není dovoleno kouřit ani manipulovat s otevřeným ohněm. V celém areálu je zakázán volný pohyb psů a jiného zvířectva.
  6. Povinnosti jezdce: Jezdec předloží před převzetím motokáry obsluze půjčovny motokár zakoupenou jízdenku. Nezletilí mohou využívat služby půjčovny motokár pouze se souhlasem zákonného zástupce a po proškolení z pravidel provozu. Provozovatel je oprávněn vyžadovat písemný souhlas zákonného zástupce s využitím služby půjčovny motokár ze strany nezletilého. Jezdec je povinen před jízdou absolvovat proškolení z pravidel jízdy na motokáře, pokynů pro ovládání motokáry a chování na motokárovém okruhu. Jezdec se zavazuje dodržovat pravidla jízdy a chování na motokárové dráze. Je zakázáno zahájit jízdu bez předchozího proškolení. Nejvyšší počet jezdců na motokárové dráze jezdících na motokárách je 5. Jezdec je povinen mít po celou dobu jízdy nasazenou ochrannou přilbou a pevnou obuv. Je zakázáno jezdit v pantoflích, žabkách či sandálech. . Hygienickou kuklu si lze zakoupit společně s jízdenkou. Jezdec zakoupením jízdenky a vstupem do vozidla prohlašuje, že je k jízdě zdravotně a psychicky způsobilý, není pod vlivem alkoholu, návykových nebo psychotropních látek nebo jiných látek, které by mohly ovlivnit jeho schopnost řádného vedení vozidla. Má-li provozovatel o tom důvodné pochybnosti, je oprávněn odmítnout vpustit jezdce na motokárovou dráhu. Jezdec je povinen zvolit k jízdě vhodné sportovní oblečení. Provozovatel doporučuje alespoň dlouhé nohavice a tričko s dlouhým rukávem. Je zakázáno jezdit se šálami, šatky a jinými obdobnými kusy oblečení. Dlouhé vlasy musí být ukryty pod kuklou v ochranné přilbě. Je zakázáno jezdit s věcí, která se může uvolnit nebo vypadnout z oblečení nebo těla jezdce nebo z vozidla (mobilní telefony, klíče apod.). Tyto předměty lze odložit u obsluhy. Provozovatel neručí za věci odložené jinde než u obsluhy dráhy, nebo baru. Jezdec je povinen přizpůsobit jízdu svým schopnostem, povrchu motokárové dráhy, povětrnostním a světelným podmínkám. Během jízdy je zakázáno požívat jídlo, nápoje nebo vykonávat jiné činnosti, které mohou ovlivnit schopnost jezdce vést vozidlo. Jezdci není dovoleno narážet vozidlem do jiných vozidel, bezpečnostních zábran a dalšího příslušenství motokárové dráhy. Porušení tohoto zákazu vede k vyloučení z jízdy bez nároku na vrácení ceny.  Je zakázáno úmyslně vyjíždět s motokárou mimo asfaltový povrch motokárové dráhy. Porušení tohoto zákazu vede k vyloučení z jízdy bez nároku na vrácení ceny. Během jízdy jakéhokoliv vozidla na motokárové dráze je zakázáno na motokárové dráze, zastavovat vedené vozidlo nebo z vozidla vystupovat. V případě potřeby přivolá jezdec pomoc obslužního personálu zvednutím ruky. V případě změny jízdních vlastností vozidla (např. porucha řízení, vysoké otáčky motoru, snížená účinnost brzd, klepání v motoru) je jezdec povinen bezodkladně jízdu ukončit, informovat o tom obslužní personál a zajet s vozidlem do depa, nebo není-li to možné přivolat obsluhu zvednutím ruky. Objeví-li se během jízdy na motokárové dráze překážka nebo jiná závada, která může ohrozit bezpečnost, je jezdec povinen jízdu přerušit zajetím do depa a neprodleně o tom vyrozumět provozovatele. Po spuštění semaforu, signalizující ukončení jízdy jezdec zpomalí vozidlo a nepředjíždí jiná vozidla a zajede do depa. V prostoru parkoviště motokár (depu) se jezdí krokem.
  7. Práva provozovatele: Půjčovna motokár se provozuje celo ročně. Za deště, v zimních měsících, a pokud poklesne teplota vzduchu anebo vozovky k bodů mrazu je výjezd na venkovní část dráhy uzavřen. Provozovatel je oprávněn kdykoliv rozhodnout o ukončení provozu v areálu nebo jeho části a jeho uzavření.
  8. Jezdec ani návštěvník není oprávněn domáhat se škody, kterou utrpěl v souvislosti s nedodržením tohoto provozního řádu.

Jednatel KARTARÉNA Litomyšl s.r.o. Ivan Savčuk